Ordenis Kongregācija Garīgums Klosteris Darbība Iestāšanās Mājas pasaulē
Darbība
Sprediķotāju jeb dominikāņu ordenī ir apm. 7000 brāļu (pārsvarā priesteri, kuri sludina Evanģelija labo vēsti un cilvēku pestīšanu), 5000 klauzūras māsu, kuras dzīvo apm. 250 slēgtajos sieviešu klosteros un atbalsta brāļus ar lūgšanām, kā arī apm. 30 000 māsu, kuras apvienojušās apm. 100 kongregācijās (kopienās) un kalpo cilvēkiem un Evanģelija pasludināšanai. Dominikāņu ģimenes sastāvā kalpo arī daudz vīriešu un sieviešu, kuri pieder dominikāņu laju kopienai.

Ordeņa ģenerālis Karloss OP ar brāļiem un suni ordeņa ģenerālkapitulā ASV 2001. gadā. 

Dominikāņu ordenis veic apustulisko darbību gan laju, gan garīdznieku vidū. Tā izpaužas kā sprediķošana, grēksūdžu uzklausīšana, rekolekciju un misiju dienu vadīšana, lekciju lasīšana mācību iestādēs, sadarbība ar masu medijiem un draudžu vadīšana. Apustuliskajā darbā tiek iesaistītas gan klauzūras māsas, kuras atbalsta brāļus ar lūgšanu un garīgajiem upuriem, gan apustuliskās māsas un laji, kuri tajā aktīvi piedalās.


© Betānija OP, 2007