Ordenis Kongregācija Garīgums Klosteris Darbība Iestāšanās Mājas pasaulē
  
Darbība
Vispirms mēs savstarpēji un sievietēm ,kuras pie mums nāk, vēlamies īstenot un darīt iespējamu dzīvi ordenī, sekojot Kristum kopienā ar māsām.

Mūsu paraugs ir ģimene Betānijā, par kuru varam lasīt Svētajos Rakstos - Jāņa evanģelijā 11: 1 - 44; Jāņa evanģelijā 12 : 1 - 8; Lūkas evanģelijā12: 38 - 42.
Marija, publiskā grēciniece, kuras dzīve bija radikāli mainījusies pēc tikšanās ar Jēzu,
Marta, cienījama sieviete un laba mājsaimniece, kura stingri un pašapzinīgi nostājās to pusē, kuri tuvi viņas sirdij, un Lācars, Jēzus draugs, par kura nāvi Jēzus raudāja un kuru Viņš piecēla no mirušajiem. Betānijā Jēzus viesojās bieži un labprāt, Viņš jutās tur kā mājās.

Arī mēs tā gribam dzīvot: kā kopiena, kur nevienai netiek atgādināts, ko viņa agrāk teikusi vai darījusi, bet vienmēr tiek dota jauna iespēja, kuru dāvā Dievs. Kā kopiena, kur ir būtiski, kas notiek tagad, kur cilvēki netiek vērtēti pēc panākumiem, bet pēc centieniem. Kā kopiena, kur Jēzus var justies kā mājās, kur ir runa par vienotību ar Dievu un Viņu meklējošiem, nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem. Kā kopiena, kura izdzīvo un sludina Dieva žēlsirdību.

Svarīgi mums ir  sv. Akvīnas Toms vārdi „Contemplari et contemplata aliis tradere" t.i. - pārdomāt (par Dievišķām lietām) un pārdomu augļus nodot citiem.

Tas ir aicinājums lūgšanās un studijās saņemto pasludināt vārdos un darbos cilvēku pestīšanai.

 

Sadzīve 

Liela nozīme mūsu dzīvē ir kopībai Dieva priekšā un savstarpēji. Mēs esam kopā lūgšanās, darbā, ēdienreizēs, svētkos, atpūtā pēc darba ...

ikdiena.jpg

Ikdienas darbi: gludināšana.

vakars.jpg

Vakars kopā.

refektorija.jpg

Refektorijs svētku dienā.

No tā mēs izaugam kā apustuliska kopiena, kur visu labo, ko esam saņēmušas no Dieva un viena no otras, gribam dot tālāk. Kā tas izskatās ārēji, ir atkarīgs no konkrētās valsts, kurā mūsu kopiena atrodas, sociālajām problēmām, kā arī no māsu spējām un vecuma.

Svētās Mises un stundu liturģija 

Sv. Mises un lūgšanu laiki atvērti visiem ticīgajiem.

Lūgšanu naktis

Adventa un Gavēņa laikā notiek nakts vigilijas.

Katehēzes

Latvijā Betānijas dominikāņu māsas ir rūpējas par cilvēku garīgajām vajadzībām kopā ar kapelu apkalpojošo priesteri Andri Kravali.

kom_meitenes.jpg

Tēvs Sergejs OP sniedz 1.Svēto Komūniju Svētdienas Skolas audzēkņiem.

 

 Notiek gatavošana sakramentu pieņemšanai bērniem un pieaugušajiem.

audzekni&sergejs&diana.jpg

Tēvs Sergejs, māsa Diāna un Svētdienas Skolas audzēkņi.

Rekolekciju māja.

Māsas atvērušas rekolekciju māju pie klostera, kur notiek gan māsu organizētas rekolekcijas, gan citu kopienu un privātpersonu vadītas rekolekcijas.

Dārzā pie klostera ēkas pavasaros zied vijolītes - mūsu tēva dibinātāja Latasta mīļākās puķes.

 atraitnites2.jpg

Studentu mītnes

Atvērtas studentu mītnes klostera ēkas daļā.

dziv_telpas500.jpg

Studentu virtuve klostera ēkas 3. stāvā.

Tulkojumi

Māsa Terēze OP ir sagatavojusi materiālu "Dominikāņu ordeņa svētie un svētīgie"un iztulkojusi Timoteja Radklifa OP darbu "Kopiena dialogā".Pašlaik norit darbs pie stundu liturģijas daļām.

Klosterī uz laiku 

Ir pieejama neliela viesistaba sievietēm krīzes situācijā un pārdomu laikiem pirms svarīgiem dzīves notikumiem - laulībām, aicinājuma izšķiršanai, studiju nozares izvēlei, u.c.Šajā laikā iespējams piedalīties māsu lūgšanu dzīvē, ikdienas darbos, arī sarunu iespējas.

Drēbju namiņš

Ar organizācijas "Bonifatiuswerk" un Holandes un Vācijas kristiešu palīdzību darbojas drēbju namiņš, tā atbalstot Latvijas iedzīvotājus nepieciešamajās materiālajās vajadzībās.Drēbju namiņš darbojas otrdienās no 10.00-12.30, trešdienās no 14.00-16.30, sestdienās no 10.00-12.30.Tuvākas ziņas pa mob.tālr.26324123 vai tālr.67618736.

Koncerti

Klostera kapelā, vasarā arī klostera dārzā notiek koncerti.

Deja kā lūgšana

Dejas meditācijas jeb dejas kā lūgšanas nodarbības notiek  apm. 2 reizes mēnesī Sv. Jāzepa klostera Dominika zālē.

Dejas rekolekcijas

Divas reizes gadā notiek deju rekolekcijas. 


 

 

 

 

 

 

© Betānija OP, 2007